วิจัยทางธุรกิจ วิจัยตลาด

ให้คำปรึกษาด้าน

  1. วิจัยทางธุรกิจ
  2. วิจัยตลาด
  3. วิจัยเชิงคุณภาพ
  4. วิจัยเชิงปริมาณ
  5. วิจัยผลิตภัณฑ์
  6. วิจัยสิ่งแวดล้อม
  7. วิจัยความพึงพอใจของลูกค้า
  8. วิเคราะห์ข้อมูล SPSS

หากท่านต้องการดูผลงานของเรา สามารถติดต่อเราได้ที่ Mr. P.P. 083-528-9609  

ลำดับที่

งานวิจัย

1

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต

2

การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

3

การศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้สถานบริการ Day Spa ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดภูเก็ต

4

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลกระทบต่อธุรกิจให้เช่าหนังบนแผ่นซีดี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ลำดับที่ 

ชื่อเรื่องวิจัย