สำรวจตลาดสินค้าและบริการ

สำรวจตลาดสินค้าและบริการ ในพื้นที่ ภูเก็ต , พังงา , กระบี่ , ระนอง , ตรัง , พัทลุง และพื้นที่ที่ต้องการ

  • แจกแบบสอบถาม
  • แบบสำรวจ
  • สัมภาษณ์เชิงลึก
  • ทำประชาพิจารณ์

หากท่านต้องการดูผลงานของเรา สามารถติดต่อเราได้ที่ Mr.POP (คุณภพ) 083-528-9609 , คุณเพ็ญ 089-729-3901

ลำดับที่ 

ชื่อเรื่องวิจัย 

1

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำผัก และน้ำผลไม้ เขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

2

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื่องดื่มน้ำลูกสำรองของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

3

การตัดสินใจเลือกแหล่งรับซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปใบยางพาราฟอกขาวของเกษตรกรในเขตอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

4**

การศึกษารูปแบบการโฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อโฟมล้างหน้าของวัยรุ่นในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต