ผลงานของเรา

ตัวอย่างรายงานการวิจัยทางบริหารธุรกิจ-การตลาดที่ได้ศึกษาไว้แล้วอย่างเสร็จสมบูรณ์ ของ Phuketresearch.com

หากท่านต้องการดูผลงานของเรา สามารถติดต่อเราได้ที่ Mr.POP (คุณภพ) 083-528-9609 , คุณเพ็ญ 089-729-3901

ลำดับที่ 

ชื่อเรื่องวิจัย 

1

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำผัก และน้ำผลไม้ เขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

2

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื่องดื่มน้ำลูกสำรองของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

3

การตัดสินใจเลือกแหล่งรับซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปใบยางพาราฟอกขาวของเกษตรกรในเขตอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

4**

การศึกษารูปแบบการโฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อโฟมล้างหน้าของวัยรุ่นในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

5**

การศึกษาพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ที่มีต่อข้อความและภาพโฆษณาถึงอันตรายบนซองบุหรี่ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

6

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผ้าอนามัยของสุภาพสตรีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

7

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อยาจากร้านขายยาของประชาชนในเขต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

8

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโทรทัศน์ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

9

การศึกษาผลกระทบจากการใช้เครื่องสำอางของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดภูเก็ต

10

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

11

การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อนมผงสำหรับเด็ก ของผู้ปกครองในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดภูเก็ต

12

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตของประชาชนในเขตอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

13

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการในการเลือกใช้บริการร้านตัดเย็บเสื้อผ้าของประชาชนในเขตอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

14**

การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

15**

การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

16

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านทองรูปพรรณขอผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

17

การศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บริการร้านวัสดุภัณฑ์และไม้แปรรูปของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

18

การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อโน้ตบุ๊กของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

19

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

20

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อรถยนต์มือสองของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

21

การศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับการเลือกจุดรับซื้อยางพาราของเกษตรกรสวนยาง ในเขตตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

22

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อครีมกันแดด ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

23

การศึกษาทิศทางทางการตลาดของการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

24

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

25

การศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าตามตลาดนัดของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

26

การศึกษาพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

27

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต

28

การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

29

การศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้สถานบริการ Day Spa ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดภูเก็ต

30

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลกระทบต่อธุรกิจให้เช่าหนังบนแผ่นซีดี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

31

การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต

32

การศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศสายภูเก็ต กรุงเทพ ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

33

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการห้องพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

34

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

35

การศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดภูเก็ต

36

การศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อหนังสือพิมพ์รายวันขอประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

37

การศึกษารูปแบบความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกแหล่งซื้ออุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

38

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

39

การศึกษารูปแบบความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้าน Healthy and Beauty shop ในจังหวัดภูเก็ต

40

การศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการร้านหนังสือของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

41

การศึกษาพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต

42

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการของห้างสรรพสินค้าของประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต

43

การศึกษาทิศทางการตลาดของการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

44

การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรของบุคคลทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต

45

การศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้สถานบริการ ล้าง อัด ฉีด รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์พาณิชย์ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

46

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดภูเก็ต

47

การศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้สถานเสริมความงามของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดภูเก็ต

48

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพังงา

49

การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต

50

แนวทางการพัฒนารูปแบบประกันชีวิตในความต้องการของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต

51

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกแหล่งซื้อของใช้ภายในบ้านของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

52

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการคลินิกทันตกรรม ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

53

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเด็กของผู้ปกครองในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดภูเก็ต

54

การศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อแว่นตาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

55

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

56

ศึกษาการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

57

การศึกษาการตัดสินใจเลือกชมรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบิลท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

58

การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของเล่นเด็กของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต